Thông số về thiết bị Nhiếp ảnh -

NIKON BODY

Model line history

 

Click vào chữ màu đỏ đậm, dưới chữ  Model  bên trái, ở dưới để xem thêm chi tiết :

Model Launch
Effective pixels
Auto focus
Continuous highest (JPEG) LCD monitor Video
D1 Jun 1999 2.6 mp 5 point 4.5 fps, 21 frames 2.0", 120K pixels n/a
D1X Feb 2001 5.3 mp 5 point 3.0 fps, 9 frames 2.0", 130K pixels n/a
D1H Feb 2001 2.7 mp 5 point 5.0 fps, 40 frames 2.0", 130K pixels n/a
D2H Jul 2003 4.1 mp 11 point 8.0 fps, 40 frames 2.5", 211K pixels n/a
D2X Sep 2004 12.2 mp 11 point 5.0 fps, 22 frames *1 2.5" 235K pixels n/a
D2Hs Feb 2005 4.1 mp 11 point 8.0 fps, 50 frames 2.5" 235K pixels n/a
D2Xs Jun 2006 12.2 mp 11 point 5.0 fps, 22 frames *1 2.5" 230K pixels n/a
D3 Aug 2007 12.1 mp (FF) 51 point 9.0 fps, 130 frames *2 3.0" 922K pixels + Live View n/a
D3X Dec 2008 24.5 mp (FF) 51 point 5.0 fps, 130 frames *3 3.0" 922K pixels + Live View n/a
D3S Oct 2009 12.1 mp (FF) 51 point 9.0 fps, 130 frames *2 3.0" 922K pixels + Live View 720p 

 

 

 

NIKON LEND

NIKKOR Lens Glossary -Thuật ngữ về Ống kính NIKKOR

 

 

 

Bản dịch tạm của Google ( sẽ được hiệu chỉnh sau )

 

 


Nano Crystal Coat

Nano Crystal Coat is an antireflective coating that originated in the development of NSR-series (Nikon Step and Repeat) semiconductor manufacturing devices. It virtually eliminates internal lens element reflections across a wide range of wavelengths, and is particularly effective in reducing ghost and flare peculiar to ultra-wideangle lenses. Nano Crystal Coat employs multiple layers of Nikon’s outstanding extra-low refractive index coating, which features ultra-fine crystallized particles of nano size (one nanometer equals one millionth of a mm). Nikon now proudly marks a world first by applying this coating technology to a wide range of lenses for use in consumer optical products.


 

 

Nano Crystal Coat

Nano Crystal Coat là một lớp phủ antireflective có nguồn gốc trong sự phát triển của dòng NSR (Bước Lặp lại Nikon và) các thiết bị bán dẫn sản xuất.

Nó hầu như loại bỏ yếu tố ống kính phản xạ nội bộ qua một loạt các bước sóng, và đặc biệt hiệu quả trong việc giảm ghost và flare đặc biệt để ống kính góc cực rộng .

Nano Crystal Coat sử dụng nhiều lớp sơn nổi bật của Nikon ngoài chỉ số khúc xạ thấp, có tính năng siêu mịn các hạt tinh thể có kích thước nano (một nanomet bằng một phần triệu của một mm). Nikon tự hào nay đánh dấu một thế giới đầu tiên bằng cách áp dụng công nghệ này phủ để một loạt các ống kính sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng về quang học .

 

ED glass — an essential element of NIKKOR telephoto lenses


Nikon developed ED (Extra-low Dispersion) glass to enable the production of lenses that offer superior sharpness and color correction by minimizing chromatic aberration.
Put simply, chromatic aberration is a type of image and color dispersion that occurs when light rays of varying wavelengths pass through optical glass. In the past, correcting this problem for telephoto lenses required special optical elements that offer anomalous dispersion characteristics — specifically calcium fluoride crystals. However, fluorite easily cracks and is sensitive to temperature changes that can adversely affect focusing by altering the lens' refractive index.
So Nikon designers and engineers put their heads together and came up with ED glass, which offers all the benefits, yet none of the drawbacks of calcium fluorite-based glass. With this innovation, Nikon developed several types of ED glass suitable for various lenses.
They deliver stunning sharpness and contrast even at their largest apertures. In this way, NIKKOR’s ED-series lenses exemplify Nikon’s preeminence in lens innovation and performance.


 

ED kính - một thành phần thiết yếu của ống kính tele NIKKOR

Nikon phát triển ED (Extra-thấp, phân tán) thủy tinh để cho phép sản xuất các ống kính cung cấp độ sắc nét cao và hiệu chỉnh màu sắc bằng cách giảm thiểu quang sai màu.
Đơn giản, màu sắc sai là một loại hình ảnh và màu sắc phân tán xảy ra khi các tia sáng có bước sóng khác nhau đi qua thủy tinh quang học. Trong quá khứ, điều chỉnh vấn đề này cho các ống kính tele yêu cầu các yếu tố đặc biệt quang học có độ phân tán cung cấp bất thường - đặc biệt là tinh thể calcium fluoride. Tuy nhiên, fluorit dễ dàng các vết nứt và rất nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ bất lợi có thể ảnh hưởng đến việc tập trung bằng cách thay đổi chiết suất của thấu kính.
Vì vậy, Nikon thiết kế và kỹ sư trưởng của họ đặt lại với nhau và đến với kính ED, trong đó cung cấp tất cả các lợi ích, nhưng không ai trong số những hạn chế của thủy tinh calcium fluorite-based. Với sự đổi mới này, Nikon đã phát triển một số loại kính ED thích hợp cho các ống kính khác nhau.
Họ cung cấp độ sắc nét và độ tương phản tuyệt đẹp ngay cả ở khẩu độ lớn nhất của họ. Bằng cách này, NIKKOR ED-series của ống kính hình mẫu của tính ưu việt của Nikon ống kính đổi mới và hiệu suất.


Distance information

D-type and G-type NIKKOR lenses relay subject-to-camera distance information to AF Nikon camera bodies. This then makes possible advances like 3D Matrix Metering and 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash.
Note: D-type and G-type NIKKOR lenses provide distance information to the following cameras: Auto exposure; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA S, PRONEA 600i, D2 series, D1 series, D100 and D70s/D70.
Flash control; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, D2 series, D1 series, D100 and D70s/D70.

 

 

Từ xa thông tin

D-loại và ống kính NIKKOR loại G-môn để chuyển tiếp thông tin từ xa, máy ảnh máy ảnh Nikon AF cơ quan. Điều này sau đó làm cho những tiến bộ có thể giống như 3D Matrix Metering và 3D Multi-Bộ cảm biến cân bằng Fill-Flash.
Lưu ý:-D và các loại ống kính NIKKOR loại G-cung cấp thông tin khoảng cách đến các máy ảnh sau đây: tiếp xúc tự động, F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA S, PRONEA 600i, D2 series, D1 series, D100 và D70s/D70.
Flash kiểm soát; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, series D2, D1 series, D100 và D70s/D70.

G-type NIKKOR

The G-type NIKKOR has no aperture ring; aperture should be selected from camera body.

 

 Các NIKKOR G-loại không có vòng khẩu độ, khẩu độ nên được lựa chọn từ thân máy.

Internal Focusing (IF)

Imagine being able to focus a lens without it changing in size. Nikon's IF technology enables just that. All internal optical movement is limited to the interior of the nonextending lens barrel. This allows for a more compact, lightweight construction as well as a closer focusing distance. In addition, a smaller and lighter focusing lens group is employed to ensure faster focusing. The IF system is featured in most NIKKOR telephoto and selected NIKKOR zoom lenses.

 

Tập trung nội bộ (IF)

Hãy tưởng tượng được có thể tập trung một ống kính mà không có nó thay đổi kích thước. IF của Nikon công nghệ cho phép điều đó. Tất cả các chuyển động nội bộ quang học được giới hạn bên trong của các ống kính nonextending. Điều này cho phép một công trình nhỏ gọn nhẹ hơn, cũng như một khoảng cách gần hơn tập trung. Ngoài ra, một tập trung vào nhóm nhỏ hơn và nhẹ hơn ống kính được sử dụng để bảo đảm tập trung nhanh hơn. Các hệ thống IF là đặc trưng trong hầu hết các NIKKOR telephoto và lựa chọn ống kính zoom NIKKOR.

Vibration Reduction (VR)

This innovative VR system minimizes image blur caused by camera shake, and offers the equivalent of shooting at a shutter speed three stops (eight times) faster.* It allows handheld shooting at dusk, at night, and even in poorly lit interiors. The lens’ VR system also detects automatically when the photographer pans — no special mode is required.
* As determined by Nikon performance tests.

 

Giảm rung (VR)

Hệ thống này giảm thiểu VR sáng tạo hình ảnh mờ do run tay, và cung cấp tương đương với chụp ở tốc độ màn trập ba điểm dừng (tám lần) nhanh hơn .* Nó cho phép chụp cầm tay lúc chạng vạng, vào ban đêm, và ngay cả trong nội thất không đủ ánh sáng. hệ thống VR Các 'ống kính cũng phát hiện tự động khi các chảo nhiếp ảnh gia - không có chế độ đặc biệt được yêu cầu.
* Như được xác định bởi các bài kiểm tra Nikon.

Nikon Super Integrated Coating ensures

exceptional performance

To enhance the performance of its optical lens elements, Nikon employs an exclusive multilayer lens coating that helps reduce ghost and flare to a negligible level.
Nikon Super Integrated Coating achieves a number of objectives, including minimized reflection in the wider wavelength range and superior color balance and reproduction. Nikon Super Integrated Coating is especially effective for lenses with a large number of elements, like our Zoom-NIKKOR lenses.
Also, Nikon's multilayer coating process is tailored to the design of each particular lens. The number of coatings applied to each lens element is carefully calculated to match the lens type and glass used, and also to assure the uniform color balance that characterizes NIKKOR lenses. This results in lenses that meet much higher standards than the rest of the industry.

 

Nikon Super Integrated Coating đảm bảo hiệu suất đặc biệt

Để tăng cường hiệu suất của các yếu tố ống kính quang học của nó, Nikon sử dụng một lớp phủ ống kính độc quyền nhiều lớp giúp giảm ma và flare đến một mức độ không đáng kể.
Nikon Super Integrated Coating đạt được một số mục tiêu, bao gồm cả sự phản chiếu thu nhỏ trong phạm vi bước sóng rộng hơn và cân bằng màu sắc cao cấp và sinh sản. Nikon Super Integrated Coating đặc biệt hiệu quả đối với các ống kính có một số lượng lớn các yếu tố, như ống kính của chúng tôi Zoom-NIKKOR.
Ngoài ra, lớp phủ nhiều lớp quá trình của Nikon được thiết kế riêng cho các thiết kế của mỗi ống kính đặc biệt. Số lượng các lớp phủ áp dụng cho mỗi yếu tố ống kính cẩn thận tính toán để phù hợp với loại ống kính và thủy tinh được sử dụng, và cũng để đảm bảo cân bằng màu sắc đồng phục đặc trưng NIKKOR ống kính. Điều này dẫn đến ống kính đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với phần còn lại của công nghiệp.


Aspherical lens elements

Nikon introduced the first photographic lens with aspherical lens elements in 1968. What sets them apart? Aspherical lenses virtually eliminate the problem of coma and other types of lens aberration — even when used at the widest aperture. They are particularly useful in correcting the distortion in wideangle lenses. In addition, use of aspherical lenses contributes to a lighter and smaller lens design.
Nikon employs three types of aspherical lens elements. Precision-ground aspherical lens elements are the finest expression of lens-crafting art, demanding extremely rigorous production standards. Hybrid lenses are made of a special plastic molded onto optical glass. Molded glass aspherical lenses are manufactured by molding a unique type of optical glass using a special metal die technique.

 

Các yếu tố ống kính Aspherical

Nikon giới thiệu ống kính nhiếp ảnh đầu tiên với thấu kính phi cầu vào năm 1968. Điều gì bộ họ ngoài? ống kính Aspherical hầu như loại bỏ các vấn đề của hôn mê và các loại ống kính quang sai - ngay cả khi được sử dụng ở khẩu độ rộng nhất. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc điều chỉnh các ống kính góc rộng méo trong. Ngoài ra, sử dụng các thấu kính phi cầu góp phần vào một thiết kế ống kính nhẹ hơn và nhỏ hơn.
Nikon sử dụng ba loại thấu kính phi cầu. Độ chính xác thành phần thấu kính phi cầu mặt đất là những biểu hiện tốt nhất của ống kính thủ công, nghệ thuật, đòi hỏi tiêu chuẩn sản xuất cực kỳ nghiêm ngặt. Hybrid ống kính được làm từ một loại nhựa đặc biệt đúc lên thủy tinh quang học. ống kính đúc kính phi cầu được sản xuất bằng cách ép một kiểu duy nhất của thủy tinh quang học sử dụng một kỹ thuật kim loại đặc biệt chết.


Silent Wave Motor

Nikon's AF-S technology is yet another reason professional photographers like NIKKOR telephoto lenses. AF-S NIKKOR lenses feature Nikon’s SWM which converts “traveling waves” into rotational energy to focus the optics. This enables high-speed autofocusing that’s extremely accurate and super quiet.

 

Silent Wave Motor

công nghệ AF-S của Nikon là có một lý do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như NIKKOR ống kính tele. AF-S NIKKOR ống kính của Nikon SWM tính năng chuyển đổi "đi du lịch sóng" thành năng lượng quay để tập trung quang học. Điều này cho phép lấy nét tự động tốc độ cao đó là cực kỳ chính xác và siêu yên tĩnh.

 


 

FLASH

  • truredabuder

Bấm vào chữ bên dưới để xem trang WEB dành riêng cho :

 

HỘI HỌA


NHIẾP ẢNH

 
VIETNAM TIME

* Số lượng khách viếng trang Web từ tháng 6 năm 2011 đến nay.

 

* Visitors since June 2011

free counters

 

 

* Số lượng khách viếng trang Web từ 1 tháng 2 năm 2013 đến nay.

 

*Visitors since 1st February 2013

Flag Counter

Phone :

 

0903884387

Google search :

 

trancongquoi.com